Articles

ภาพประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

p5

 

    บริษัท ดี อามาน กรุ๊ป จำกัด ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 08.30 น. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจ้งถึงโครงสร้างและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และชี้แจ้งถึงโครงการของบริษัทฯ ที่ดำเนินการไปแล้วในส่วนของลีลา รีสอร์ท และในส่วนของเฮินตียัน ดี อามาน

   พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอระเบียบสภาชูรอ (มัจลิสชูรอ) เพื่อให้ทำหน้าที่คัดเลือกประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี อามาน กรุ๊ป จำกัด และตรวจสอบการทำงานขององค์กร

  สุดท้ายได้ทำการคัดเลือกคณะผู้บริหารชุดใหม่โดยที่ประชุมได้มิติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกทันตแพทย์อับดุลกอเดร์ ยูโซะ เป็นประธานกรรมการผู้จัดการ พร้อมกับทีมงานอีก 14 ท่าน

footer6